logo
กรมธนารักษ์
Mukdahan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ฺีBudget report

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 June 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 May 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  9 April 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 March 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 February 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 January 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 December 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 November 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 October 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  7 August 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 August 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 July 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 June 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  8 May 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 April 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 March 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 February 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 January 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2 December 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4 November 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 October 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 September 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 July 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 July 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 June 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 April 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 May 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 March 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 February 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 January 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 December 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 November 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  20 October 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  15 October 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 October 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 August 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  9 July 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  7 June 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 May 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  8 April 2564