logo
กรมธนารักษ์
Mukdahan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • คำสั่วหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  6 July 2558
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2558 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
  6 July 2558
 • ความหมายของธรรมาภิบาล
  26 January 2557
 • ความหมายของที่ราชพัสดุ
  23 January 2557
 • ความหมายของนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
  22 January 2557
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  21 January 2557
 • คู่มือการจัดระบบการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  20 January 2557
Category