logo
กรมธนารักษ์
Mukdahan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • คู่มือการใช้งานระบบ TRD Smart PAY APPLICATION และ WEBSITE สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  11 January 2566
 • คู่มือสำหรับประชาชนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.)
  3 October 2559
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  4 August 2558
 • 35.การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  12 October 2559
 • 34.การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่หมู่บ้านจัดสรรใหม่รวมแปลงตกหล่น
  12 October 2559
 • 33.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  12 October 2559
 • 32.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง(อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  12 October 2559
 • 31.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  12 October 2559
 • 30.การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 29.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  12 October 2559
 • 28.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  12 October 2559
 • 27.การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 26.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  12 October 2559
 • 25.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  12 October 2559
 • 24.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  12 October 2559
 • 23.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  12 October 2559
 • 22.การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 21.การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 20.การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 19.การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 18. การขอรับสิทธิการก่อสร้างแทนผู้ได้รับสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม
  12 October 2559
 • 17. ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ราชพัสดุ
  12 October 2559
 • 16. ขออนุญาตโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  12 October 2559
 • 15. การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ หรือขุดคู คลอง บ่อ สระน้ำ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ
  12 October 2559
 • 14. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณีไม่รับฟังความคิดเห็นตามระเบียบของกระทรวงการคลัง)
  12 October 2559
 • 13. การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณีต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
  12 October 2559
 • 12. การนำอาคารราชพัสดุไปให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  12 October 2559
 • 11. การนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  12 October 2559
 • 10. การนำที่ดินราชพัสดุไปให้เช่าช่วงรือการจัดหาประโยชน์
  12 October 2559
 • 9. ต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร
  12 October 2559
 • 8.การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  12 October 2559
 • 7.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  12 October 2559
 • 6.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  12 October 2559
 • 5.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  12 October 2559
 • 4.การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  12 October 2559
 • 3.การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  12 October 2559
 • 2.การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  12 October 2559
 • 1.การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  12 October 2559
Category