logo
กรมธนารักษ์
Mukdahan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Vision & Mission

ภารกิจแบ่งตามส่วนงานและฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไปเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
งานการเงิน
 1. จัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
 2. นำเงินรายได้และเงินอื่น ๆ ที่ได้จัดเก็บนำส่งคลังจังหวัด ตามระบบ
 3. ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินเพื่อจัดทำแบบเบิกเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ GFMIS
 4. จัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ
 5. งานภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานบัญชี
 1. จัดทำบัญชีเงินสด เงินรายได้แผ่นดิน
 2. จัดเก็บหลักฐานการขอเบิก การนำส่งเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณ
 3. จัดทำบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
การรายงาน
 1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 2. จัดทำและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
 3. จัดทำรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 4. จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน
 5. จัดทำรายงานเงินค่าใช้จ่ายในการบริงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%)
 6. รายงานด้านการเงินให้สำนักงานคลังจังหวัด
 7. รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
 8. การประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์
 9. จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานสารบรรณและธุรการงานสารบรรณและธุรการ
 1. การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
 2. งานร่างตอบโต้หนังสือ , ถ่ายเอกสาร , โรเนียว , ดูและ และเก็บรักษาเอกสาร
 3. รายงานสถิติวันลาของข้าราชการ
 4. จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงาน
งานพัสดุ
 1. งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานฯ
 2. งานรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี
งานทะเบียนที่ราชพัสดุรับ - ส่งเข้าระบบ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
 1. งานรับขึ้นทะเบียนที่ดิน
 2. งานรับขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง
 3. งานจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียน
 4. งานรับคืนที่ราชพัสดุ
 5. งานรับคืนสิ่งปลูกสร้าง
งานที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านเหรียญกษาปณ์
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 1. งานปกครองดูและ บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ เช่น
  - การขอใช้ที่ราชพัสดุ
  - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ราชพัสดุ
  - การบริหารจัดการการสร้างและใช้ศูนย์ราชการ , ศูนย์บ้านพัก
  - การจัดสร้างสวนสาธารณะ
 2. งานวางแผนพัฒนาและจัดหาประโยชน์ เช่น
  - การจัดให้เช่า
  - การโอนสิทธิการเช่า , การขอเช่าแทนผู้เช่าเดิม
  - การต่ออายุสัญญาเช่า
  - งาการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น , การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
  - การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนจัดการฐานข้อมูล

 1. สำรวจที่ราชพัสดุ ขึ้นทะเบียนใหม่ที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ
 2. รับขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ
 3. งานจำหน่ายที่ราชพัสดุออกจากทะเบียน
 4. เก็บรักษา และจัดให้มีหนังสือสำคัญ ๆ เพิ่ม
 5. การระวังชี้แนวเขต
 6. งานสำรวจอื่น ๆ
 7. การรับคืนที่ราชพัสดุ
 8. การขอใช้ที่ราชพัสดุ
 9. งานปักหลักเขต
 10. ออกหนังสือสำคัญ
 11. จัดทำแผนที่เพื่อนำเข้าระบบ GIS ผู้เช่า
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 1. อำนวยการการทำงานในส่วนประเมินฯ
 2. ให้บริการข้อมูลราคาประเมินฯ
 3. ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินฯ
 4. ประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ
 5. บันทึกข้อมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในระบบ
 6. แบ่งแยกบล็อกบัญชีราคาประเมิน
 7. เตรียมข้อมูล สถิติ เพื่อการประเมินราคาฯ
 8. แปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแบบบล็อกละเอียด
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
 1. บริหารจัดการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดมุกดาหาร
 2. ปรับฐานข้อมูลโดยระบบที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
 3. ประเมินราคาทรัพย์สินให้ครอบคุลุมจังหวัดมุกดาหารด้วยความเป็นธรรมและสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อการเป็นเมืองการค้าการท่องเที่ยวชายแดน
 4. บริหารจัดการด้านการเงินด้วยความถูกต้อง โดยใช้ระบบสมัยใหม่และ
  อำนวยการงานการงานทั่วไปอย่างมืออาชีพ
9 July 2556 | Count View 636