logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 63

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

เป็นผู้นำการบริหารทรัพย์สินภาครัฐ

ในระดับจังหวัด

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี