logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 63

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

เป็นผู้นำการบริหารทรัพย์สินภาครัฐ

ในระดับจังหวัด

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร