logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 มกราคม 2567
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 ธันวาคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 พฤศจิกายน 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 ตุลาคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  7 สิงหาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 สิงหาคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 กรกฎาคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 มิถุนายน 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  8 พฤษภาคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 เมษายน 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 มีนาคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 กุมภาพันธ์ 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 มกราคม 2566
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2 ธันวาคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4 พฤศจิกายน 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 ตุลาคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 กันยายน 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 กรกฎาคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 กรกฎาคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 มิถุนายน 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 เมษายน 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 พฤษภาคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 มีนาคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มกราคม 2565
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 ธันวาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 พฤศจิกายน 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  20 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  15 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 สิงหาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  9 กรกฎาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  7 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  8 เมษายน 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 มีนาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  8 มกราคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  7 ธันวาคม 2563