logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  9 กรกฎาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  7 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  3 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  17 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  9 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  2 กันยายน 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  5 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  6 กรกฎาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  14 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  17 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  4 มีนาคม 2563