logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 • ว24 - แนวทางปฏิบัติการจัดสวัสดิ์การภายในส่วนราชการ (23-02-2544)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว6 - แนวทางหนังสือเวียนเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในศาล (18-01-2559)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว3 - การจัดให้ อปท. เช่าที่ราชพัสดุเพื่อให้เอกชนเช่าช่วงเพื่อกำจัดขยะ (08-02-2559)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว18 - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดินที่ได้จากการชุดลอกอ่างเก็บน้ำในที่ราชพัสดุ (12-02-2559)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว74 - แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ (30-05-2559)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว167 - การปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุ (08-12-2559)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว20 - การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (01-02-2560)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว137 - การจัดให้องค์กรเกษตร สาธารณะ ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน เช่าที่ราชพัสดุ (19-09-2560)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว159 - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการข้อใช้ที่ราชพัสดุ (12-12-2560)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว28 - แนวทางการดำนเนินการทางพัสดุรายการจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน (14-02-2562)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว61 - การเรียกเก็บผลประโยชน์ การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจ (24-05-2562)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว69 - การเรียกเก็บค่าตอบแทน ในการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง (26-06-2562)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว90 - การบังคับใช้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่มีอยู่ก่อน พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 (04-09-2562)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ว125 - การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ (08-10-2562)
  3 กุมภาพันธ์ 2563