logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มส่งคืนที่ราชพัสดุ(แบบ ทบ.06)
  4 ธันวาคม 2561
 • แบบคำขอถอนหลักประกันการเช่าที่ราชพัสดุ (จป.4101)
  10 ตุลาคม 2559
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม (จป.3903)
  10 ตุลาคม 2559
 • แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ (จป.3902)
  10 ตุลาคม 2559
 • แบบคำขอโอนและรับโอนที่ราชพัสดุ (จป.3901)
  10 ตุลาคม 2559
 • แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  5 มีนาคม 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • ใบคำร้องขอทราบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
  16 มกราคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร