logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนายช่างสำรวจ
  28 ธันวาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  16 ธันวาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  25 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  24 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  16 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  10 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  6 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  27 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  12 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 มกราคม 2559
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  25 มกราคม 2559
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและการเลือกสรรฯ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
  5 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 ธันวาคม 2558