logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

เป็นผู้นำการบริหารทรัพย์สินภาครัฐในระดับจังหวัด ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
     ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการใช้ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรม การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ภารกิจแบ่งตามส่วนงาน
ส่วนบริหารทั่วไป
งานการเงิน
 • จัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
 • นำเงินรายได้และเงินอื่น ๆ ที่ได้จัดเก็บนำส่งคลังจังหวัด ตามระบบ
 • ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินเพื่อจัดทำแบบเบิกเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ GFMIS
 • จัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ
 • งานภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานบัญชี
 • จัดทำบัญชีเงินสด เงินรายได้แผ่นดิน
 • จัดเก็บหลักฐานการขอเบิก การนำส่งเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณ
 • จัดทำบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
การรายงาน
 • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
 • จัดทำรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน
 • จัดทำรายงานเงินค่าใช้จ่ายในการบริงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%)
 • รายงานด้านการเงินให้สำนักงานคลังจังหวัด
 • รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
 • การประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์
 • จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานสารบรรณและธุรการงานสารบรรณและธุรการ
 • การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
 • งานร่างตอบโต้หนังสือ , ถ่ายเอกสาร , โรเนียว , ดูและ และเก็บรักษาเอกสาร
 • รายงานสถิติวันลาของข้าราชการ
 • จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงาน
งานพัสดุ
 • งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานฯ
 • งานรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี
งานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านเหรียญกษาปณ์

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

การใช้ประโยชน์ในราชการ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน
 • การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาประมูล
 • การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ
 • การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน
 • การรับมอบอาคาร
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจาดการจัดให้เช่า
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูป แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538
 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ 
ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
งาน/ภารกิจหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคากลางของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการ

 • ให้บริการข้อมูลราคาประเมินฯ
 • ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินฯ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
 1. บริหารจัดการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดมุกดาหาร
 2. ปรับฐานข้อมูลโดยระบบที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
 3. ประเมินราคาทรัพย์สินให้ครอบคุลุมจังหวัดมุกดาหารด้วยความเป็นธรรมและสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อการเป็นเมืองการค้าการท่องเที่ยวชายแดน
 4. บริหารจัดการด้านการเงินด้วยความถูกต้อง โดยใช้ระบบสมัยใหม่และอำนวยการงานทั่วไปอย่างมืออาชีพ
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1840 ครั้ง