logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

 

          ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการชะลอการผลิตและการส่งออกจากภาคอุตสาหกรรมไปทั่วโลก เป็นต้น ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้มีการห้ามเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคจำนวนหลายแห่ง การกำหนดให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในเคหสถานหรือที่พำนักของตนเอง และการปิดช่องทางในการเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงการจำกัดการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การขนส่ง ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ขาดรายได้ อาจนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานและการปิดกิจการได้ ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
          สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบตามข้างต้น กรมธนารักษ์จึงกำหนดมาตรการและแนวทางช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ที่แนบ

17 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ "กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ"
  ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดที่ราชพัสดุ เสนอขายที่ดินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของร...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5
  ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ส.ม...
  9 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  30 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง