logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ด้วยกรมธนารักษ์ได้มีประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมธนารักษ์ (1).pdf 404 KB 34
7 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่ว...
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารัก...
  8 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สำนักงานธนารักษ...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง