logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.90

ประชุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.90          วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.90 โดยมีนายนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐในจังหวัดมุกดาหารมีความจำเป็นต้องใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างที่ทำการและบ้านพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ที่ดินราชพัสดุภายในจังหวัดมุกดาหารมีจำกัดและส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ได้ครอบครองใช้ประโยชน์ไว้หมดไม่มีที่ว่างแต่อย่างใด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานที่ยังไม่มีที่ทำการ จึงได้สำรวจที่ดินราชพัสดุในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดมุกดาหารไม่เกิน 10 กม. พบว่า มีที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.90 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 69-0-18 ไร่ ซึ่งมีหลายหน่วยงานครอบครองไว้เต็มพื้นที่ แต่บางหน่วยงานครอบครองไว้เกินความจำเป็นและใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่
          เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้มีการบูรณาการการปกครอง ดูแล รักษา เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุได้เจรจาขอแบ่งปันพื้นที่จากส่วนราชการที่ครอบครองที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ไว้เกินความจำเป็น จึงกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
2 สิงหาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง