logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจราชการกรมธนารักษ์ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

การตรวจราชการกรมธนารักษ์ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เกิดผลสําฤทธิ์ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
26 มกราคม 2561 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง