logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดยในการจัดประชุมครั้งนี้เนื่องจาก จังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อ
การเกษตรและเพื่ออยู่อาศัย ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและความยากจน ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือที่กรมธนารักษ์กำหนด หรือให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากมาตรการที่กรมธนารักษ์กำหนดไว้
8 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเทศบาลตำบลมุก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว...
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
 • การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะ...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง