logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ได้ลงพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร บนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ มห.511 และ 512 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1,081-0-23.1 ไร่ พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ร่วมกับผู้ประกอบการและส่วนราชการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาครัฐและภาคเอกชน ไปประกอบการพิจารณาปรับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนให้ชัดเจน โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

1 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นท...
  8 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง