logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดมุกดาหารวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชนและเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับพลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ฯ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจ นักลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การค้าตามแนวชายแดน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
9 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง