logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๓

ต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๓๒๑ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้สัมภาษณ์เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" แก่คณะฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๓ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงลึกแก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
21 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง