logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๓

ต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๓๒๑ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้สัมภาษณ์เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" แก่คณะฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๓ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงลึกแก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
21 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง