logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙



๒๐ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ เข้าร่วมประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร และภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ห้องช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
21 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง