logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙๒๐ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ เข้าร่วมประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร และภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ห้องช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
21 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง