logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 9/2559)

ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 9/2559)นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 9/2559) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารนำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ในการทำงาน ตลอดจน องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน มานำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อระดมความรู้ข้อคิดเห็นมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานสำเร็จเรียบร้อย ซึ่งในครั้งนี้เริ่มต้นในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการประชุม รวมทั้งได้จัดทำเอกสารต่างๆในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษา รวมทั้งสนองนโยบายของทางกรมธนารักษ์ที่เน้นให้บุคคลากรในสังกัดสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
1 กรกฎาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง