logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายและทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" โครงการสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานเปิดงาน พร้อมนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จ.มุกดาหาร เข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน เพื่อรับทราบแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างถูกต้องและทั่วถึง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในรูปแบบประชารัฐ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
จากนั้นนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารพร้อม นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ พร้อมคณะ เข้าดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร แปลงที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 1,085-2-57 ไร่ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
25 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง