logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และในการนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ปากหว้ยบางทรายใหญ่ บริเวณริมโขง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
10 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง