logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"         เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร,สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
         วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวไทยอีกหนึ่งวัน เป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลายพระนาม คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชรญ์ เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา กับพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (ไม่ปรากฏชื่อพระมารดา แต่มีปรากฎในหนังสือของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอ้างใน พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า )
         ทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปี พ.ศ. 2175 ส่วนเหตุที่มีพระนามว่า "นารายณ์" มีที่มาน่าสนใจคือ ( มีอ้างในพงศาวดาร ) มีพระญาติวงศ์เหลือบเห็นเป็น 4 กร สมเด็จพระเจ้าประสาททองตรัสแจ้งความเป็นอัศจรรย์ แล้วก็พระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชกุมาร"
          พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.2199 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2205 เริ่มมีชาติตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ศาสนา ชาติแรกที่เข้ามาคือ ฝรั่งเศส เป็นมิชชันนารี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีประปรีชาสามารถมาก ทรงเล็งเห็นประโยชน์จากชาวต่างชาติจึงทรงเริ่มดำเนินการประสานสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
          ทรงจัดคณะฑูตนำพระราชสาสน์ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรี ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับสมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงตอบรับด้วยเล็งเห็นว่าจะชักชวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนับถือศาสนาคริสต์ตามพระองค์ ดังนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จึงทรงให้ราชฑูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2228
         สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงทราบจุดหมายของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ดี แต่เนื่องจากจุดประสงค์ของพระองค์คือการส่งเสริมการค้าขายและความเจริญของกรุงศรีอยุธยาเป็นหลัก จึงทรงปฏิเสธด้วยพระปรีชาสามารถอันแยบยลว่า " การที่ผู้ใดจะนับถือศาสนาใดนั้น ย่อมแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์จะบันดาลให้เป็นไป ถ้าคริสต์ศาสนาดีจริงแล้ว และเห็นว่าพระองค์สมควรที่จะเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนแล้ว สักวันหนึ่งพระองค์จะถูกดลใจให้เข้ารีตจนได้"
          พระองค์ทรงทำให้หัวหน้าราชฑูตของฝรั่งเศสเลื่อมใสในพระปรีชาสามารถของประองค์เป็นอย่างมาก นอกจากพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้ว ก็ปรากฏว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระปรีชาญาณในศิลปวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง เท่าที่ทราบกันต่อมาในบัดนี้ มีดังนี้
     1.พระราชนิพนธ์โคลง เรื่องทศรถสอนพระราม
     2.พระราชนิพนธ์โคลง เรื่องพาลีสอนน้อง
     3.พระราชนิพนธ์โคลง เรื่องราชสวัสดิ์
     4.สมุทรโฆษคำฉันท์ (ตอนกลาง)
     5.คำฉันท์กล่อมช้าง (ของเก่า)
     6.บทพระราชนิพนธ์โคลงโต้ตอบกับศรีปราชญ์และกวีมีชื่ออื่นๆ
11 กรกฎาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง