logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่เขต 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่เขต 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นาย ทศพร ชาลีกุล ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ว่าที่ร้อยตรี ประจักษ์ สมพรชัยกิจ ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด โดยในการประชุมครั้งนี้ มีท่านประไพพิศ ศรีเดชะรินทร์กุล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2559 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

24 สิงหาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง