logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)

ประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)
         วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวกัลญา หิตธิเดช เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุดาหารเป็นประธาน โดยมีประเด็นข้อราชการที่ส่วนราชการหารือกันดังนี้
          การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙/ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/ การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี มุกดาหาร จำกัด/ การคัดสรรของดี และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จ.มุกดาหาร/ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว/ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ/ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ (หมู่บ้านละไม่เกิน ๒ แสนบาท)/ โครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ ๑๒-๑๓ พ.ค.๕๙ ณ จ.นครพนม โดยกระทรวงพาณิชย์/ สรุปการประชุมขยายความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับเมืองฉงจั่ว/ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร/ งานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๔ ปี ๒๗-๒๘ ก.ย.๕๙/ การอนุญาตให้รถจากจีนและเวียดนามเข้ามาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ ฯลฯ
          และเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นของแต่ละสัปดาห์ ได้ทางเว็บไซต์ http://mukdahan.go.th/muk_download
4 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง