logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "การป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยา และการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ"

โครงการ "การป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยา และการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ"เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมโครงการ "การป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยา และการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ" โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนากลไกในการปฎิบัติงานของแต่ละองค์กรให้มีมาตราฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของประชาชน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
7 มีนาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง