logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวกัลญา หิตธิเดช เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยมี นายนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน เป็นการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเพื่อรองรับการลงทุน หรือสนับสนุนกิจการที่ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเพื่อบรรจุในแผนแม่บทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานต่อไป
4 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง