logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวกัลญา หิตธิเดช เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยมี นายนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน เป็นการจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเพื่อรองรับการลงทุน หรือสนับสนุนกิจการที่ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเพื่อบรรจุในแผนแม่บทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานต่อไป
4 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง