logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผุ้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร
7 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง