logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • แผนการจัดเก็บรายได้ และประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1 ตุลาคม 2558
 • แผนการดำเนินการประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  5 มีนาคม 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อค โดยใช้ระวางแผนที่ UTM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  3 มีนาคม 2558
 • การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกิน ตามโครงการ "รัฐเอื้อราษฎร์"
  3 มีนาคม 2558
 • โครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงอาคารราชพัสดุ ประเภททะเบียนทั่วไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  3 มีนาคม 2558
 • แผนการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  3 มีนาคม 2558
 • Strategy Map ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  30 กันยายน 2557
 • ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  30 กันยายน 2557
 • รายงานผลการดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2559
  22 มีนาคม 2559