logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  17 มีนาคม 2566
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น 7 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  26 ตุลาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  22 เมษายน 2558
 • จังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  18 มีนาคม 2558